Vi ønsker en levende og engagerende skole, der er præget af fællesskab og tolerance, og hvor alle kan færdes i trygge rammer.

Vi ønsker en demokratisk skole, hvor alle kan ses og bliver set, og hvor accept af forskellighed og gensidig respekt mellem elever, lærere og andre ansatte på skolen står centralt.

Med afsæt i tilegnelsen af globale og digitale kompetencer ønsker vi en skole, der forbereder eleverne på videregående uddannelse og giver den enkelte mulighed for at træffe det gode valg i et karriereperspektiv.

Det daglige arbejde tager udgangspunkt i elevernes evne til problemløsning, innovativ tænkning og kreativitet. Dette skaber grundlaget for den enkeltes faglige fordybelse og læring, samt udvikler elevens ansvarlighed, udsyn og fællesskabsforståelse.

I lyset heraf skal studie- og ordensregler for Hasseris Gymnasium ses.

Reglerne er udfærdiget i henhold til bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.1077 af 13.september 2017. 

 • Det er alles ansvar at bidrage til et godt socialt miljø, således at mobning og chikane under ingen form finder sted på Hasseris Gymnasium og i andre sammenhænge, hvor det har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet.
 • Omgangstonen på gymnasiet skal være respektfuld og inkluderende. I undervisningen tales kun det sprog, der undervises på, eller det sprog der undervises i. Uden for undervisningen udvises der respekt for andre ved kun at tale et sprog, som alle forstår.
 • Eleverne har altid pligt til at følge anvisninger og henstillinger, der gives af skolens ansatte.
 • Skolens regler for digital adfærd skal efterleves:
   • Ved timens begyndelse er computeren helt lukket og telefonen er i tasken. Computeren åbnes, når læreren giver lov.
   • Computeren må kun anvendes til faglige formål i forbindelse med undervisningen.
   • Det er læreren, der bestemmer, hvornår den enkelte elevs brug af IT- værktøjer er tilladt.
 • Vi ønsker at kunne færdes og arbejde i pæne og ryddelige omgivelser. Derfor har alle pligt til at rydde op efter sig og værne om skolens bygninger og inventar. Skade på skolen eller dens ejendom meddeles straks kontoret. I tilfælde af mislighold eller hærværk vil erstatningskrav blive gjort gældende.
 • Der er rygeforbud på skolens matrikel. Dette forbud omfatter alle former tobaksprodukter (cigaretter, snus, tyggetobak, e-cigaretter etc.).
 • I undervisningstiden – herunder på ekskursioner og studierejser – må ingen være påvirket af spiritus eller andre rusmidler. Eleverne kan opleve, at Hasseris Gymnasium vil sikre overholdelse af lovgivningen vedr. hash og andre euforiserende stoffer ved hjælp af forskellige tiltag, fx tests og vagtværn med narkohunde. I øvrigt henvises til skolens supplerende regelsæt ift. fester, cafeer, studierejser og ekskursioner.
 • Eleverne har pligt til at deltage aktivt i undervisningen og til at aflevere skriftlige opgavebesvarelser til aftalt tid. Pligten omfatter også deltagelsen i terminsprøver og årsprøver. I særlige tilfælde som fx udeblivelse fra prøver, længerevarende sygdom eller skader, der forhindrer deltagelse i idrætsundervisningen, kan skolen forlange en lægeerklæring. Udgifter forbundet med rekvirering af lægeerklæring afholdes af eleven. Skriftlige opgavebesvarelser skal i omfang leve op til de stillede krav. Snyd i form af afskrift og/eller aflevering af et ikke selvstændigt fremstillet produkt (eksempelvis en opgave downloaded fra Internettet) kan medføre sanktioner fra skolens side i form af udelukkelse fra undervisningen.

På grundlag af det registrerede fravær og de manglende skriftlige afleveringer skønner rektor i det konkrete tilfælde, hvorvidt der skal gives en skriftlig advarsel. Fortsætter forsømmeligheden, henvises eleven til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin, og der gives ingen årskarakterer. I særligt graverende tilfælde kan eleven bortvises fra skolen. I øvrigt henvises til skolens regler om studieaktivitet.

Rektor kan nægte en elev, der har under 2,0 i vægtet gennemsnit, oprykning til næste klassetrin. En sådan elev kan af rektor få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at eleven senest 5 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse har fuldført denne.

Det gøres gældende, at overtrædelse af de vedtagne studie- og ordensregler kan medføre midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår (§6 i bekendtgørelsen). Udelukkelsen registreres som fravær.

Udmeldelse bør kun ske efter samtale med gymnasievejleder og rektor. Udmeldelse af elever under 18 år foretages af forældre/værge.

Hasseris Gymnasium har i samarbejde med Aalborg Kommunes andre ungdomsuddannelser udarbejdet en fælles alkoholpolitik, som er tilgængelig her.